Izglītības darbs

Ikdienā, praktiski darbojoties, drošā, atbalstošā, un attīstošā vidē, kas pielāgota ikviena bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām, individuāli, grupā vai pedagoga mērķtiecīgi organizētā mācību darbībā, bērns apgūs lietpratību pamatus, zināšanas un pamatprasmes septiņās mācību jomās:

 • valodas,   
 • sociālajā un pilsoniskajā,
 • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā,
 • dabaszinātnēs,
 • matemātikā,
 • tehnoloģijās,
 • veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā,

kā arī caurviju prasmes, kas ir pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats:

 • kritiskā domāšana un problēmrisināšana,
 • radošums un uzņēmējspēja (izrāda iniciatīvu, mācās aktīvi nodarbināt sevi brīvajā laikā, izrāda iniciatīvu apgūt jaunas prasmes),
 • pašvadīta mācīšanās (mācās pārvaldīt savu uzvedību, izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību, ar atbalstu pārvar grūtības),
 • sadarbība,
 • līdzdalība,
 • digitālās prasmes (mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu, zina noteikumus, kuri jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus).

Lai bērni varētu apliecināt savas kompetences - zināšanas, prasmes un iemaņas -praktiski, dodamies izzinošās ekspedīcijās dabā, apmeklējam muzejpedagoģijas nodarbības muzejos, dodamies tuvākās un tālākās ekskursijās, lai izpētītu bērnus interesējošus jautājumus.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir palīgs vecākam bērna audzināšanā un izglītošanā, tāpēc aicinām arī vecākus iesaistīties mācīšanās atbalstam. Pirmsskolas iestāde sniedz regulāru atgriezenisko saiti vecākiem par bērna sasniegumiem, kuras mērķis ir uzlabot bērna mācīšanos un mācīšanu.